dschibon

9

alpha : 2.05 UTC — Der Schnee knur­rt, knus­tert, gur­pt, lur­pt, gur­rt, gnurzt, mur­rt, drumbt unter den Schu­hen. Nachts: Der Schnee gir­rt, lirpt, knir­rt, knirzt, knit­tert, knis­tert unter den Schuhen. dschi­bon. dschi­bon. – stop
ping

ping

ping

Kommentar verfassen

ping
Top