dschibon

9

alpha : 2.05 UTC — Der Schnee knurrt, knus­tert, gur­pt, lur­pt, gurrt, gnurzt, murrt, drumbt unter den Schu­hen. Nachts: Der Schnee girrt, lirpt, knirrt, knirzt, knit­tert, knis­tert unter den Schu­hen. dschi­bon. dschi­bon. – stop
ping

ping

ping

Kommentar verfassen

ping
Top