///

nahe cherson

picping

MELDUNG. Tief­see­ele­fan­ten, 852 hupen­de Rüs­sel­ro­sen, süd­lich vor Rybalt­sche im schwar­zen Meer gesich­tet. Man wan­dert in krei­sen­der Bewe­gung. — stop
ping

ping

ping